2018 Santa Cruz HIGHTOWER Carbon 27+ L, R-Kit, Gloss Mango & Orange

599b0ff7db0c6.png